PH Indicator Strips


Phương pháp Đo pH đơn giản, đáng tin cậy và nhanh chóng
Đo pH với Dải chỉ số pH (không chảy màu) của Johnson rất đơn giản và đã đảm bảo cho những người đủ tiêu chuẩn kể từ năm 1938.
Giá trị pH mong muốn có thể được kiểm tra bằng Dải chỉ thị pH đơn giản và nhanh chóng của chúng tôi để đảm bảo độ chính xác và chất lượng.


Còn hàng

 

Code Product Description pH Graduations  Presentation
140.4

Universal Indicator Strips

pH 0-14 

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14  100 strips
103.3C 

pH Indicator Strips

pH 0-6.0 

0-0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0  100 strips
106.3C 

pH Indicator Strips

pH 4.0-10.0 

4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0  100 strips
109.3C 

pH Indicator Strips

pH 7.0-14.0 

7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0-

12.5-13.0-13.5-14.0 

100 strips
113.3C 

pH Indicator Strips

pH 2.0-9.0 

2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-

8.0-8.5-9.0 

100 strips
121.2C 

pH Indicator Strips

pH 0-1.5 

0-0.3-0.5-0.8-1.0-1.5  100 strips
122.2C 

pH Indicator Strips

pH 0-2.5 

0-0.5-1.0-1.3-1.6-1.9-2.2-2.5  100 strips
114.2C 

pH Indicator Strips

pH 2.5-4.5 

2.5-3.0-3.3-3.6-3.9-4.2-4.5  100 strips
125.2C 

pH Indicator Strips

pH 4.0-7.5 

4.0-4.3-4.6-4.9-5.2-5.5-5.8-6.1-6.4-6.7-7.0-7.5  100 strips
126.2C 

pH Indicator Strips

pH 5.0-9.0 

5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0  100 strips
127.2C 

pH Indicator Strips

pH 6.5-10.0 

6.5-6.8-7.1-7.4-7.7-7.9-8.1-8.3-8.5-8.7-9.0-9.5-10.0  100 strips
110.3C 

pH Indicator Strips

pH 11.0-13.0 

11.0-11.5-11.8-12.1-12.3-12.5-12.8-13.0  100 strips

 

Dải nhựa  dài để phân tích an toàn
Đo giá trị pH của các chất lỏng nguy hiểm hoặc có hại vì dải nhựa kéo dài giúp mẫu thử tránh xa do đó giảm thiểu phơi nhiễm.

Biểu đồ màu chính xác cho phép đo lường đáng tin cậy, đơn giản và nhanh chóng với thiết kế hiện đại . Dải chỉ số pH (không chảy màu) bao gồm toàn bộ thang đo pH từ pH 0-14 và phạm vi pH hẹp hơn. Tùy thuộc vào mục đích và phạm vi đo lường, có nhiều sản phẩm khác nhau để lựa chọn

Các phép đo chính xác trong các giải pháp đệm yếu.

Sản phẩm liên quan