DANH MỤC HÓA CHẤT MERCK TẠI HTVLAB


Danh mục các loại hóa chất Merck là hãng sản xuất có kinh nghiệm lâu năm, cung cấp hóa chất có chất lượng đảm bảo chuyên dùng cho phòng thí nghiệm tại Hà Nội TP Hồ Chí Minh


Còn hàng

DANH MỤC HÓA CHẤT MERCK TẠI HTVLAB

Mã hàng Tên hàng
100804.1000 Hóa chất Tartaric Acid (M)
101116.0500 Amonium Acetate (M)
101145 0500 Ammonium Chloride ( M)
103792 0500 Ammonium Iron ( II ) Suffate ( M )
100165.0500 Acid Orthoboric (M)
101201 Ammonium Peroxodisulfate (M) ( 1000g/chai)
101217 0100 Ammonium Sulfate (M)
100807.1000 Acid Trichloroacetic ( M )
101719.0500 Barium chloride 2H2O PA (M)
104761 0500 Iodine (M)
103965.0500 Ion ( II) Sulfate GR (M) ( FeSO4.7H2O )
105104 1000 Di Potassium Hydrogen Phosphate Anhydrous ( K2HPO4 khan) (M)
104936 1000 Kali Chloride KCl (M)
105063 1000 Potassium Nitrate KNO3 (M)
108849 Kẽm Oxide ZnO (M) ( 500g/chai)
108849.1000 Kẽm Oxide ZnO - Hóa chất tinh khiết (M)
105033.1000 Kali Hydroxide (M)
102400.0080 Kali HYDROGEN PHTHALATE (M)
112219.0250 Lanthanum Chloride Heptahydrate ( M)
106078 0025 Methyl Red Sodium Salt ( HCTK)
105886 0500 Magnesium Sulfate 7H2O (M)
106404.1000 Natri Chloride ( M)
106498 Natri Hydroxyd ( M ) (1kg/chai)
106392 0500 Natri Carbonate (M)
106342 1000 Natri Dihydrogen Phosphate NaH2PO4 2H2O (M)
106521 0100 Natri Molybdate (M)
106657 0500 Natri Sulfite (M)
106528 0500 Natri Disulfite Na2S2O5 ( M)
1065161000 Natri Thiosulfate Na2S2O3.5H2O (M)
107225.0010 1,10- Phenanthroline Monohydrate (M)
107223.0010 1,10 - Phenanthroline Chloride ( M)
104873 0250 Potassium Dihydrogen Phosphate (KH2PO4)(M)
104873 1000 Potassium Dihydrogen Phosphate (M)
1048670050 Potassium Hydrogen Diodate (M)
106393 1000 Sodium Carbonate Anhydrous (M)
1064490250 Sodium fluoride (M)
1012520250 Starch soluble (M)
1076870250 Hóa chất Sucrose (M)
1083800010 2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (M)
108418 0250 Titriplex III ( M)
108418 1000 Titriplex III ( M)
108802 0250 Zinc Acetate Dihydrate
104616 0250 Hydroxyl Ammonium Chloride (M)
100495.0100 Hóa Chất Acid Oxalic 2H2O (M)
101192 0250 Di Ammonium Oxalate Monohydrate (M)
101226 0100 Ammonium Monovanadate (M)
102066.0250 Calcium Carbonate(M)
102790.0250 Hóa chất Copper II Sulfate Pentahydrate (M)
102790.1000 Copper Sulfate (M)
1030910025 Hóa chất 1,5 - Diphenyl Carbazide ( M )
Sản phẩm liên quan