DANH MỤC TEST NHANH MERCK TẠI HTVLAB


Các sản phẩm test nhanh Merck được HTVLAB cung cấp đảm bảo chính xác, uy tín từ nhà sãn xuất


Còn hàng

Danh mục test nhanh Merck

 

Mã code Tên hàng
110025 Kiểm tra nhanh độ cứng
  HY-RISE COLOUR HYGIENE TEST STRIP PACKAG
  PEROXIDE TEST 1 - 3 - 10 - 30 - 100 MG/L
1133000001 BACTIDENT OXIDASE 50 TEST STRIPS
  SULFITE TEST 10 - 40 - 80 - 180 - 400 MG
  OZONE TEST 0.15 - 0.35 - 0.50 - 0.70 - 1
1151120001 ANAEROTEST FOR MICROBIOLOGY 50 STRIPS
1179240001 TEST THỬ CLO DƯ
(1100460001) Test độ cứng TOTAL HARDNESS TEST 5 - 10 - 15 - 20 - 2
1095430001 Test kiểm tra pH6,5-10 
109564 Giấy thử độ pH 5,5-9 (M)
109535.0001 Giấy đo pH 0-14 (M)
110962 0003 Giấy đo pH 1-14 (M)
109564.0003 Giấy đo pH 5,5-9,0(M)
113300 0001 Bactident Oxidase ( M) 50 test/hôp
110274 0001 Sterikon Plus (M)
110011.0001 Peroxide Test Method Colorimetric With Test (M)
114979 0002 Test Chlorine (M)
110013.0001 Test sulfite (M)
  Que kiểm H2O2 0.5-25mg/l H2O2 (1 hộp = 100 que)
1100010001 PERACETIC ACID TEST 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 (100 test) (M)
Sản phẩm liên quan